Über

Do Raku: Kann man übersetzen mit „die Freude am Weg und am Üben“

Dojo: Der Ort, an dem man übt, im Sinne des „Weges“

Silvia Amberg (Dojoleitung)

Silvia

Qigong

Ausbildung bei der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng e.V., Bonn

Mein Lehrer:

Manfred Geissler, Qigong Yangsheng, Braunschweig

Qigongpraxis seit 2000

Karate Do

5. Dan Tengu Ryu Karate Do

Meine Lehrer:

Roland Habersetzer CRB/IT, 9. Dan, Soke „Tengu-no-michi“

Hilmar Fuchs, 8.Dan

Karatepraxis seit 1976

Tai Chi

Meine Lehrer:

Han Qinming, Guangfu, Hebei, China (Yang Stil)

Yao Yongshan, Shanghai, China (Chang Stil)

Tai Chi Praxis seit 1995, davon 3 Jahre in China (2014 bis 2017)

Karl Amberg

IMG_7400

4. Dan Tengu Ryu Karate Do

Karatepraxis seit 1995

Tai Chi Praxis seit 1997

Qigongpraxis seit 2004

Meine Lehrer:

Silvia Amberg, 5.Dan, CRB/IT

Roland Habersetzer, 9. Dan, CRB/IT

Nobi Förster, 7. Dan, Zentraldojo Braunschweig

Han Qinming, Yang Stil Taichi, Guangfu, Hebei, China